Reklamačný protokol VZOR

Meno a priezvisko, adresa, príp. aj e-mail a telefónne číslo


Kozmetika ILIZEN
Ivana Macáková
Hlavná 85/136
91965 Dolná Krupá

 

Vec: Reklamácia tovaru …………

Vážený predávajúci,

dňa ……… som si u Vás zakúpil nasledovný výrobok (druh, rada, hmotnosť, šarža): …………………………………………………., ktorý som si vyzdvihol dňa …………..

V záručnej dobe sa na výrobku prejavila nasledovná vada: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vzhľadom na uvedené si touto cestou uplatňujem reklamáciu vyššie uvedeného výrobku. Žiadam Vás v zmysle § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka o opravu alebo výmenu poškodeného výrobku za nový.

S pozdravom,

___________________

Meno a priezvisko

Prílohy: kópia dokladu o kúpe