Cookie Icon SVG
Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám.
Spravovať cookies

GDPR Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasím, aby prevádzkovateľ Kozmetika ILIZEN, so sídlom Hlavná 85/136, 91965 Dolná Krupá, IČO: 50912305, DIČ: 1123637020, zapísanú v Živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, číslo živnostenského registra: 250-39411, tel.č. 0949 459 871, e-mail: [email protected] (ďalej len „Prevádzkovateľ“), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“), a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, informácie o využívaní služieb a o nákupe tovaru, transakčné údaje týkajúce sa zrealizovaných platieb to všetko na účely objednávania tovarov a služieb a uzatvorenia a plnenia zmlúv, ako aj pre účely poskytovania zákazníckej podpory.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov dávam dobrovoľne, a to na celú dobu trvania objednávky alebo zmluvy s Prevádzkovateľom ako poskytovateľom služieb a/alebo predávajúcim tovaru a po ukončení zmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich s objednávkou alebo so zmluvou, udeľujem súhlas na nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu 10 rokov, ktorá je vyžadovaná príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Súčasne súhlasím, aby Prevádzkovateľ v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov spracúval moje osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko a e-mail pre marketingové účely, ktoré zahŕňajú hlavne ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie informácií o akciách, tovare, službách a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, automatizované profilovanie dotknutej osoby pre personalizáciu ponúk. Tento súhlas na spracovávanie mojich osobných údajov na marketingové účely udeľujem na dobu 10 rokov (slovom desiatich rokov) odo dňa udelenia súhlasu.

Vyhlasujem, že som bol/a riadne informovaný/á o spracovávaní mojich osobných údajov, ako aj o mojich právach, hlavne o práve:

  • na prístup k osobným údajom,
  • na opravu, resp. doplnenie údajov,
  • na výmaz údajov (byť zabudnutý),
  • na prenositeľnosť údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov,
  • vzniesť námietku proti spracovávaniu osobných údajov pre účely priameho marketingu, čo
  • zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu,
  • na obmedzenie spracovávania údajov,
  • nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania,
  • podať návrh na začatie konania podľa zákona.

Vyhlasujem, že pokiaľ mám menej ako 15 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovávaním mojich osobných údajov. Vyhlasujem a zaväzujem sa, že v prípade, ak pri registrácii na webovom sídle alebo pri objednávaní služieb alebo tovaru poskytnem Prevádzkovateľovi údaje tretej osoby, tieto údaje budú poskytnuté len na základe preukázateľného súhlasu tretej osoby s poskytnutím jej osobných údajov, ktorý Prevádzkovateľovi na výzvu predložím.

Bol som poučený, že ak ako dotknutá osoba zistím, že spracovávanie mojich osobných údajov je v rozpore s ochranou môjho súkromného a osobného života alebo v rozpore zo zákonom, mám právo požadovať od Prevádzkovateľa alebo ním povereného sprostredkovateľa vysvetlenie a odstránenie takto vzniknutého stavu.

Súhlasím s poskytovaním reklamných a iných ponúk prostredníctvom elektronických komunikácií v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Beriem na vedomie, že svoj súhlas môžem kedykoľvek osobne alebo písomne odvolať na adrese sídla Prevádzkovateľa, alebo na emailovej adrese: [email protected].